Lokata bankowa, czy konto oszczędnościowe?

Posted August 6, 2015
Written by muhmad Rohad

Oszczędzanie pieniędzy jest rzeczą bardzo ważną, więc warto tę sprawę dobrze przemyśleć.

Jednym ze sposobów oszczędzania pieniędzy, a jednocześnie ich inwestowania i pomnażana jest ich ulokowanie w banku. W tym względzie mamy zasadniczo dwie możliwości. Możemy nasze środki ulokować na lokacie, albo też na koncie oszczędnościowych. Czym się charakteryzują te rozwiązania i co jest bardziej opłacalne?

Lokata bankowa

Lokaty bankowe to w większości przypadków lokaty terminowe, czyli takie, w których nasze pieniądze lokujemy na określony czas. Zasadniczo w przypadku takiej lokaty nie można tych środków wybrać wcześniej niż upłynie termin zakończenia lokaty. Uściślając, można to zrobić , ale wtedy utraci się większość wypracowanych już odsetek. Nico inaczej jest w przypadku innego rodzaju lokaty, a mianowicie lokaty dynamicznej, w przypadku której środki można wycofać niemal w dowolnym terminie, bez konsekwencji w postaci wypracowanych już odsetek. Wysokość oprocentowania w takim przypadku, a co za tym idzie również zysk będzie zależeć po prostu od okresu na jaki ulokowało się pieniądze. Generalnie lokaty mogą być długo lub też krótkoterminowe. Długoterminowe to na przykład dwuletnie, zaś krótkoterminowe to na przykład miesięczne, czy kwartalne. W każdej lokacie, czy to w typowej terminowej, czy też dynamicznej bardzo duże znaczenie ma wysokość oprocentowania, gdyż to ono decyduje bezpośrednio o wysokości zysków, czyli tego, jaki procent wpłaconej sumy będą stanowić odsetki. Różny jednak może być rodzaj oprocentowania. Wyróżniamy oprocentowanie stałe, które nie zmienia się w trakcie trwania lokaty, mimo zmian wysokości stóp procentowych oraz oprocentowanie zmienne, gdzie wysokość oprocentowania będzie się kształtować właśnie w zależności od zmian wysokości stóp.

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe jest w zasadzie czymś w rodzaju połączenia lokaty ze zwykłym rachunkiem bankowym. Z jednej strony pozwala ono na dowolne wpłaty i wypłaty środków w dowolnym czasie, a z drugiej strony wpłacone środki są oprocentowane i przynoszą zyski. Podobnie, jak w przypadku lokat, w kontach oszczędnościowych duże znaczenie ma wysokość oprocentowania, co przekłada się wysokość odnoszonych zysków. Konto takie, jest zakładane na nieokreślony czas, tak, jak zwykłe konto bankowe. Możliwe jest też łatwy transfer środków z konta oszczędnościowego na zwykły rachunek osobisty, z którego można już swobodnie dokonywać dalszych wypłat, przelewów, czy innych tego typu operacji.

Co wybrać?

Wybór między lokatą, a kontem oszczędnościowym będzie zależał głownie od kilku rzeczy. Lokaty (zwłaszcza długoterminowe) są zwykle oprocentowane nieco wyżej, ale dają mniejszą swobodę dysponowania środkami. W koncie oszczędnościowym środki są dostępne niemal w każdej chwili, zwłaszcza jeśli do konta mamy dostęp przez bankowość online. Ponadto lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne, zaś w przypadku kont oszczędnościowych jest to zwykle ta druga opcja. Jeśli posiada się wolne środki, które nie będą pilnie potrzebne w najbliższym czasie, warto zdecydować się na lokatę. Jeśli chce się mieć stały dostęp do środków, to konto oszczędnościowe wydaje się być lepszym rozwiązaniem.