Czym jest kredyt konsumencki?

Posted July 15, 2015
Written by muhmad Rohad

W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) - czyli w skrócie „ustawa o kk”. Ustawa ta zastąpiła Ustawę z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Określa ona obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych oraz uprawnienia konsumentów związane z zawieraniem umowy o kredyt konsumencki. Ustawa ta jest stosowana także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Zawarta w ustawie definicja kredytu konsumenckiego mówi, że jest to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Do sprawdzenia czy kredyt gotówkowy udzielany w walucie obcej jest kredytem konsumenckim, wystarczy przeliczyć jego wartość na podstawie średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy.

Przyrzeczenie udzielenia kredytu gotówkowego jest traktowane szeroko jako wszelkie oferty, reklamy kredytów, promesy. Przede wszystkim za kredyt konsumencki uważa się: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, umowę o kredyt odnawialny.

Ustawy nie stosuje się do umów: tzw. „kredytu 0%” , leasingu(gdy umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta), o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego, o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych(z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku lub jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z zastosowaniem innych warunków ), których przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie konsumentowi usług lub dostaw towarów tego samego rodzaj.